Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Ježiš povedal: ,,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28,19-20

Krst je prvá a najdôležitejšia sviatosť, ktorá z krstenca zmýva dedičný hriech, osobné hriechy, začleňuje ho do svätej Cirkvi a človek sa stáva Božím dieťaťom.

Ako potupovať pri žiadosti o udelenie sviatosti krstu?

Krst dieťaťa:

 • O krst dieťaťa žiada vždy jeden z rodičov
 • Pri nahlásení krstu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa
 • Dohodnúť termín krstu. Krstíme vždy v sobotu o 11.00 hod. alebo v nedeľu o 11.30 hod. Vo výnimočných prípadoch je možné krstiť aj v iný deň po individuálnej dohode s kňazom.
 • Absolvovať krstnú náuku (vysvetlenie podstaty krstu ako aj priebeh krstu a krstného obradu).
 • Ku krstu je potrebné priniesť: krstnú košieľku a krstnú sviecu.

 

Kto môže zastávať funkciu krstného rodiča:

 • Katolík/katolíčka západného alebo východného obradu (rímskokatolíci, gréckokatolíci)
 • Pokrstení
 • Prijali sviatosť Eucharistie
 • Prijali sviatosť birmovania
 • Majú minimálne 16 rokov
 • Sú cirkevne zosobášení, alebo slobodní avšak nežijú s nikým v spoločnej domácnosti ako druh a družka.
 • Nesmú byť rozvedení.

 

Krst dospelého:

 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť krstu nahlásia tento úmysel na farskom úrade. U dospelých sa vyžaduje príprava pred krstom Katechumenát. (Stretnutia počas ktorých sa kandidát krstu oboznámi s pravdami viery, duchovným životom.)
 • Dospelí s krstom prijímajú aj sviatosť Eucharistie a sviatosť Birmovania.