Katolícky pohreb

Katolícky pohreb

K nahláseniu pohrebu je potrebné:

  1. Dohodnúť termín a čas pohrebu s pohrebnou službou a farským úradom.
  2. Predložiť LIST O OBHLIADKE MŔTVEHO (vypĺňa lekár po úmrtí), nemusí byť matrične overený a predložiť možno kópiu.
  3. Nahlásiť informáciu: meno manžela/manželky zosnulého, miesto narodenia, či bol zosnulý zaopatrený kňazom pred smrťou, či prijal sviatosť pomazania chorých, či sa vyspovedal a prijal Eucharistiu.
  4. Informovať kňaza či máte záujem o odslúženia zádušnej sv. omše pri pohrebe.